Καταστατικό

 Καταστατικό του Συλλόγου

Του φιλάθλου Σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ».

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

ΙΔΡΥΣΙΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ

-Το εν Αθήναις υφιστάμενο δυνάμει της υπ αριθμ. 8233/30.5.1967 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτις μετά την τελεσιδικίαν της κατεχωρήθη το καταστατικόν με υπ'αύξοντα αριθμόν 8440/20.11.1957 εις τα οικεία βιβλία Σωματείων Φίλαθλων Σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ» με έδραν Κουκουβάουνες (Μεταμόρφωσης) και τούτο ετροποποιήθη δια της υπ'αριθμ. 713/92 απόφασις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στη συνέχεια δε γράφτηκε στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 7022/29.4.93 τροποποιεί το Καταστατικόν του ως εξής:

-Τροποποιείται δια του παρόντος η επωνυμία του εις «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ».

– Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρος και αρμονική ανάπτυξις των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων δια της χρησιμοποιήσεως της Γυμναστικής, της Αγωνιστικής και λοιπών ασκήσεων, εν συνδυασμώ προς την εφαρμογήν μορφωτικού προγράμματος επί των αθλουμένων.

-Το Σωματείον έχει διοικητικήν και οικονομικήν αυτονομίαν της λειτουργίας του διεπομένης μόνον υπό των διατάξεων του παρόντος και της περί Σωματείων κειμένης νομοθεσίας.

Επέμβασις ετέρου Σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού, εις την αυτονομίαν του ταύτην, άνευ διατάξεως νόμου παρεκτικής τοιούτου δικαιώματος, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικώς δε εκάστοτε απορρίπτεται υπό της Διοικήσεως τούτου.

-Το Σωματείον έχει περιοριστικώς τον ως άνω σκοπόν. Απαγορεύεται απολύτως πάσα παρέκκλισις εκ του σκοπού τούτου, άνευ τροποποιήσεως του παρόντος, ιδία δε, η ανάμειξης αυτού εις την Πολιτικήν.

-Δια την επίτευξιν των σκοπών του Σωματείου, ιδρύονται γυμναστήρια ως και πάσης φύσεως ασκητήρια και λοιπαί εγκαταστάσεις διατηρείται δε η λειτουργία των εξής αγωνιστικών τμημάτων: α)Αθλητικός -Γυμναστικός, β) Αθλοπαιδιών, γ)Κολυμβητικόν, δ) Φυσιολατρικόν, δ)Σκοπευτικόν, ε)Γυναικείου αθλητισμού, στ) Ποδηλατικόν, ζ) καλαθοσφαιρίσεως (Μπάσκετ μπώλ και η) βόλλευ μπώλ και επιτραπεζίου αντισφαιρίσεως.

Ιδρυσις ετέρων αγωνιστικών τμημάτων μη ρητώς αναφερομένων εν τω παρόντι η κατάργησις λειτουργούντων, γίνεται μόνον δια τροποποιήσεως του παρόντος, αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως.

– Το Σωματείον υφίσταται, εφ'όσον, τα τακτικά του μέλη δεν είναι ελάσσονα των είκοσι, τα δε αθλούμενα τοιαύτα ελάσσονα των τριάκοντα, μετέχοντα εις τα οικεία πρωταθλήματα αγώνων, δια τριών τουλάχιστον ανεγνωρισμένων αθλητών ατομικών, η μιας τουλάχιστον ομάδος τοιούτων αθλητών, ομαδικών αγωνισμάτων.

Άρθρον 2ον

ΜΕΛΗ-ΕΙΣΟΔΟΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ-ΑΠΟΒΟΛΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1 .-Τα μέλη του Σωματείου είναι επίτιμα, τακτικά και Αθλητικά: α) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται παρά της Γενικής Συνελεύσεως οι παράσχοντες εξαίρετους υπηρεσίας δια την εν γένει προαγωγήν του Αθλητισμού ή του Σωματείου.

β) Τακτικά μέλη δύνανται να εγγραφώσι πάντες ασχέτως φύλλου, οι έχοντες συμπληρώσει το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας των. Ταύτα εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επί τη προτάσει δύο παλαιών τακτικών μελών του Σωματείου.

1.- Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου: α)όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατα όγδοο (18°)έτος της ηλικίας του.

β) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

– Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.

-Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τη εξελεγκτικής  επιτροπής  του  σωματείου  αυτού  ούτε  να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

4- Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.

5.- Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Εμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

– Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.

– Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Εμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

6.- Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

δ)         Μόνον τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του μετέχειν εις τας Γενικός Συνελεύσεις και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφ' όσον εξεπλήρωσαν τας προς το Ταμείον του Σωματείου υποχρεώσεις των.

ε) Ο αριθμός των τακτικών μελών είναι απεριόριστος.

– Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται εις την καταβολήν ποσού δραχμών χιλίων (1000) εφ'άπαξ δι'εγγραφήν και ποσού δραχμών πεντακοσίων (500) δια μηνιαίαν συνδρομήν προς το Σωματείον.

Τα ανωτέρω ποσά, δύνανται να αυξομειούνται, μόνον δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν τας προς το Σωματείον συνδρομάς των, β) να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων, εφ'όσον είναι τακτικά και γ) να συμμορφούνται προς το Καταστατικόν του Σωματείου.

– Η παράλειψις καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους
επί τρίμηνον συνεπάγεται την διαγραφήν τούτου μετά προηγουμένην
ειδοποίησιν αυτού.

α. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως αντιπρόσωποι προς συμμετοχήν εις την συνέλευσιν και εκλογήν των εις την Διοίκησιν των Ενώσεων ή Οσποσπονδιών, ων το Σωματείον τυγχάνει μέλος, εφ'όσον συνεπλήρωσαν διετίαν ως τακτικά μέλη του Σωματείου και διαμένουσι νομίμως την τελευταίαν διετίαν εν τη περιοχή της έδρας αυτού.

β) Αντιπροσώπευσις του Σωματείου παρά υπερκειμένου τοιούτου δι’ οιουδήποτε ετέρου, εκτός του ανωτέρω, τρόπου, απαγορεύεται απολύτως,

γ) Τα μέλη διαγράφονται στερούμενα του δικαιώματος της επανεγγραφής των δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης δια μυστικής ψηφοφορίας

α)Εάν δεν συμμορφούνται προς το Καταστατικόν και τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Εάν το μέλος επιδεικνύη συμπεριφοράν ασυμβίβαστον προς τα συμφέροντα και τον σκοπόν του Συλλόγου. Κατά της αποφάσεως ταύτης του Διοικητικού Συμβουλίου το διαγραφέν μέλος δύναται να προσφύγη ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως αποφαινομένης εις δεύτερον βαθμόν και αμετακλήτως. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν συντρέχοντος σπουδαίου λόγου αποφασίζει απ'ευθείας περί της διαγραφής η Γενική Συνέλευσις. Η περί διαγραφής απόφασις λαμβάνεται μετά προηγουμένην κλήσιν του μέλους εις απολογίαν, περιέχουσαν τους λόγους κατηγορίας, γνωστοποιείται δε εις τον ενδιαφερόμενον και αναρτάται εις τον πίνακα Ανακοινώσεων της Λέσχης του Συλλόγου. Η έκπτωσις από της τιμητικής διακρίσεως Επιτίμου τινός μέλους και η διαγραφή τούτων αποφασίζεται μόνον παρά της Γενικής Συνελεύσεως και δια πλειοψηφίας των 2/3   των Ι ψήφων των εν τη συνελεύσει παρόντων μελών επιτρεπομένης της συζητήσεως   του   θέματος   τούτου   μόνον   εφ'όσον περιείχετο ονομαστικώς εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ταύτης.

– Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσωσι του Συλλόγου. Η αποχώρησις δέον να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού.

-Τα διαγραφέντα και αποχωρούντα μέλη του Συλλόγου ουδέν δικαίωμα έχουσιν επί της περιουσίας αυτού. Εις την καταβολήν της εισφοράς των ευθύνονται αναλόγως του χρόνου καθ'όν διετέλεσαν μέλη.

– Η ιδιότης του μέλους είναι ανεπίδεκτος αντιπροσωπεύσεως εν τω Συλλόγω ουδέ μεταβιβάζεται.

Άρθρον 3ον

ΠΟΡΟΙ

ι.-Πόροι του Σωματείου είναι:

Τα ποσά τα προερχόμενα εξ εγγραφών, συνδρομών ή εκτάκτων εισφορών των μελών.

Αι κρατικαί, δημοτικαί ή κοινοτικοί επιχορηγήσεις και

3) Δωρεαί ή κληροδοτήματα, ως και πάσα άλλη είσττραξις /προερχομένη απο μονιμον αιτίαν.

-Δωρεαί ή διαθήκαι υποχρεούται το Σωματείον εις ενεργείας αντιβαίνουσας προς τους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκταί.

– Η ακίνητος περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται δια λογαριασμόν τούτου, μόνον κατόπιν αποφάσεως .της Γενικής Συνελεύσεως.

– Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνον κατόπιν δικαιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρουμένης εις τα πρακτικά αυτού, υπέρ των σκοπών του.

Άρθρον 4ον

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ:

Το Σωματείον διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελούμενον από τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γεν. Γραμματέα, Ειδικόν Γραμματέα, Ταμίαν και τέσσαρας Συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να είναι Έλληνες πολίται, ενήλικες, απολαύοντες πλήρως απάντων των πολιτικών δικαιωμάτων των. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Απαγορεύεται στο Δ. Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ. Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διοίκησιν του Σωματείου και την διαχείρισιν της περιουσίας αυτού, πλην της ακινήτου τοιαύτης δια την οποίαν αρμοδία τυγχάνει η Γενική Συνέλευσις ως και επί των υποθέσεων εκείνων, αίτινες υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

6.         Το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται να συνεδριάζει άπαξ καθ΄έκαστον μήνα. Μέλος απουσιάζον αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται υπό του πρώτου αναπληρωματικού.

7.         Κεναί θέσεις συμβούλων δημιουργηθείσαι δι'οιονδήποτε λόγον, πληρούνται δια των τοιούτων, κατά σειράν εκλογής των, εκλεγέντων αναπληρωματικών.

8.         Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, εν περιπτώσει παραβάσεως, να επιβάλη τας κάτωθι ποινάς:

α) Εις τα μέλη του Σωματείου:

Της εγγράφου παρατηρήσεως.

Της αυστηράς εγγράφου επιπλήξεως

Της απαγορεύσεως εισόδου εις Γυμναστικούς χώρους του Σωματείου.

Της οριστικής διαγραφής, υποκείμενης εις την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Εις τους αθλητάς:

Τας  ανωτέρω  και  απαγόρευσιν  συμμετοχής  εις αθλητικός εκδηλώσεις του Σωματείου μέχρι ενός έτους. Ουδείς δύναται εκ των ανωτέρω να τιμωρηθή, χωρίς προηγουμένως να απολογηθή.

9. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 31ην Ιουλίου εκάστου τρίτου έτους, ανεξαρτήτως χρόνου εκλογής του.

10. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δια την καλυτέραν και πληρεστέραν εξυπηρέτησιν και επιτυχίαν του σκοπού του, δύναται να διορίζει προϊσταμένους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του εκ των μελών του Σωματείου. Απαγορεύεται η συμμετοχή των εν ενεργεία αθλητών εις την Διοίκησιν του Ομίλου. I Εντός δέκα ημερών μετά την Γενικήν Συνέλευσιν συνέρχεται το εκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον και συγκροτείται εις Σώμα, δια της εκλογής   του   Προέδρου,   Αντιπροέδρου,   Γενικού   και Ειδικού Γραμματέως και Ταμίου αυτού.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία, όταν παρίστανται πέντε, τουλάχιστον, μέλη αυτού.

Αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών, εν ισοψηφία δε κρίνει η ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου. Τον πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον, αντικαθιστά εις τα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτον ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

Ο Γενικός Γραμματεύς διενεργεί την αλληλογραφίαν του Σωματείου συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μετά του Προέδρου παν εξερχόμενον έγγραφον, τηρεί το μητρώον των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου. Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματεύς και τούτον εις των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ειδικός Γραμματεύς, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα αρχεία του Σωματείου, γενικώς δε βοηθεί τον Γενικόν Γραμματέα εις τα καθήκοντα του.

Ο Ταμίας, κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τας διπλοτύπους αποδείξεις, δι ων εισπράττει τας συνδρομάς των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου. Ενεργεί όλας τας πληρωμάς. Τας διπλοτύπους αποδείξεις εισπράξεων, υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών υπογράφει επίση- ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

Επί των ενταλμάτων πληρωμών, δέον όπως αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δι'ης ενεκρίθη η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταμιακής κινήσεως, υποβάλλων ταύτας εις το Διοικητικών Συμβούλιον κατά το τέλος εκάστης τετραμηνίας. Η κατάστασις δέον να περιέχει αναλυτικώς τα έσοδα και έξοδα μετά των σχετικών δικαιολογητικών αποδείξεων. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει παρά τινι Τραπέζη επ'ονόματι του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα, εξαιρέσει ενός ποσού, το οποίον καθορίζεται εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αναλόγως των προβλεπομένων τρεχουσών αναγκών. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει εις την διάθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου προς έλεγχον, το Ταμείον του Σωματείου, οσάκις τούτο ήθελεν κριθή αναγκαίον. Ο Ταμίας μεριμνά δια την κανονικήν είσπραξιν των συνδρομών, τηρεί ενήμερον το Διοικητικόν Συμβούλιον του Σωματείου, ή και επί συμβάσει τοιούτους, μη μέλη του Σωματείου.

1.- Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου Μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων γενικών Συνελεύσεων γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού συμβουλίου δ) Εσόδων- Εξόδων ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

2.- Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Αρθρον 5ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

1)         Το Διοικητικόν Συμβούλιον μεριμνά δια την λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων προς επίτευξιν των σκοπών του Συλλόγου δια την τήρησιν των διατάξεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, δια την εκτέλεσιν των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, ων τας εργασίας προπαρασκευάζει, καθορίζον τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τας υποθέσεις του Συλλόγου και ανακηρύσσει Ευεργέτας και Δωρητάς. Καταρτίζει Τεχνικός και οικονομικός Επίτροπος, συντάσσει τον προύπολογισμόν και Οικονομικόν Απολογισμόν εσόδων και εξόδων εκάστης χρήσεως. Αλληλογραφεί με πάσας τας Δημοτικάς, Δημοσίας, Αθλητικάς και λοιπάς Αρχάς, ως και με τα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Εγκρίνει τας δαπάνας του Συλλόγου, προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθον προσωπικόν τούτου, αναθέτει εντολάςς εις Διοικητικούς Πλειστηριασμούς και εν γένει επίλαμβάνεται παντός ζητήματος αναγομένου εις τον κύκλον της δραστηριότητος του Συλλόγου, οφείλουν δια πάσας τας πράξεις του λογοδοσίσν ενώπιον της Γενκής Συνελεύσεως.

2)Ο Πρόεδρος θεωρούροος πρώτος μεταξύ ίσων, εκπροσωπεί το Σωματείον εις όλας αυτού τας σχεσεις, υποχρεούται δε να γνωστοποιή εις το Διοικητικόν Συμβούλιον τας εκάστοτε ενεργείας του.-Συγκαλεί αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τας τακτικός ή , εκτάκτους Γενικάς Συνελεύσεις. Συγκαλεί τας τακτικάς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υττoχρεωμένος να συγκαλή τούτο και εκτάκτως, εφ'όσον δύο εκ των συμβούλων ζητήσουν την σύγκλησιν τούτου. Διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει τα Πρακτικά, επιβλέπει την διαχείρισιν του Ταμείου οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, προς τον οποίον, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δίδει εντολήν διια πάσαν δαπάνη. Υπογράφει, μετά του Γενικού Γραμματέως παν έγγραφον του Σωματείου και φροντίζει γενικώς δια την προαγωγήν και ανάπτυξιν του Σωματείου. Ωσαύτως ο Ταμίας υπογράφει μετά του προέδρου τας επιταγάς δια την ανάληψιν χρημάτων παρά της Τραπέζης εις ην υπάρχει λογαριασμός του Συλλόγου και εις την οποίαν Τράπεζαν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει το πλέον των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εις μετρητά ποσόν του Ταμείου του Συλλόγου,

Οι Σύμβουλοι μετέχουσιν εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικόύ Συμβουλίου και εκτελούσι τα υπό τούτου ανατιθέμενα αυτοίς ειδικά  καθήκοντα.

Αρθρον 6ον

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

– Η Γενική Συνέλευσις αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικώς ανά τριετίαν, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτάκτως δε, οσάκις αποφασίση τούτο το Διοικητικόν Συμβούλιον , ή το 1/5 των μελών ζητήσει τούτο δι'εγγράφου αιτήσεως αναγραφούσης τα συζητητέα θέματα. Αι έκτακτοι Γενικαι Συνελεύσεις, δέον να συγκαλώνται εντός 15 ημερών, από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

-Η Γενική Συνέλευσις, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών, άτινα δέον να είναι και ταμειακώς τακτοποιημένα.

– Εάν δεν γίνη απαρτία,καλείται εκ νέου εντός το πολύ 8 ημερών, από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνελεύσεως. Κατ'αυτήν ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. ΔΓαμφοτέρας τας περιπτώσεις δύναται να αποσταλή μία πρόσκλησις προς τα μέλη.

– Η Πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει το οίκημα, την ώραν της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας

10.-Η Γενική Συνέλευσης ανακηρύσσει του δωρητάς και ευεργέτας του Σωματείου.

Αρθρον 7ον

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

– Το Σωματείον έχει ιδίαν σφραγίδα, ήτις φέρει τας λέξεις ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ έτος ιδρύσεως 1947 εις το κέντρον δε χιαστί δύο ελληνικάς σημαίας.

-Το Σωματείον υποχρεούται να συμμορφούται προς τας διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κωδικός ΚΑΙ ΤΟΥ ν. 2725799, ως επίσης και προς πάσαν διάταξιν νόμου αφορώσαν την σωματικήν αγωγήν.

-Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσωσι του Σωματείου. Η αποχώρησις δέον να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού. Λογιστικόν έτος άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

-Πάντα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται τη συναινέσει πάντων των μελών, ουδέποτε όμως δικαίωμα ηυξημένης ψήφου κατά τας Γενικός Συνελεύσεις.

– Πάσα περίπτωσις μη προβλεπομένη υποχρεωτικώς κατά τον Νόμον υπό του παρόντος Καταστατικού, θα ρυθμίζεται παρά των ΕΙδικών Συνελεύσεων, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων των κειμένων Νόμων.

-Δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συντάσση εσωτερικούς Κανονισμούς δια την κανονικήν λειτουργίαν αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τμημάτων κλπ. Οι εν λόγω εσωτερικοί Κανονισμοί, δέον όπως εγκρίνονται παρά των Γενικών Συνελεύσεων, μη δυνάμενοι να τροποποιούν τας διατάξεις του παρόντος.

– Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Σωματείου, η περιουσία αυτού περιέρχεται εις την Γενικήν Γραμματείαν Αθλητισμού, συμφώνως τω Νόμω.

Άρθρον 8ον

Το παρόν Καταστατικόν, περιέχον άρθρα οκτώ (8) ενεκρίθηκε κατ'άρθρον και εν συνόλω κατά την συνεδρίασιν των μελών του Σωματείου γενομένης εν Μεταμορφώσει (Κουκουβάουνες) Αττικής την 21ην Ιανουαρίου 2000, ημέραν Παρασκευήν και ώρα 19.00 ττ.μ. στην αίθουσα του Σωματείου (οδός Κύπρου αριθ. 3).

ΤΑ ΜΕΛΗ